09378909903 Info@MidiyaSoft.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
لطفاً قبل از اقدام به مرحله بعدی با کلیه شرایط و ضوابط موافقت کنید.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
09378909903 Info@MidiyaSoft.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
لطفاً قبل از اقدام به مرحله بعدی با کلیه شرایط و ضوابط موافقت کنید.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

“New love one to dare not cam the label”

“New love one to dare not cam the label”

A strong all over the world direction keeps increased esteem towards the liberties out of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) anyone worldwide. However, about 67 places possess national guidelines criminalizing same-sex interactions between consenting grownups. As well, about 9 nations have national laws and regulations criminalizing different gender phrase one to target transgender and you may gender nonconforming some one. It a number of maps provides a global report on those individuals rules.

Court sanctions facing same-sex carry out differ for the extent and you may application. In certain countries, only certain sexual serves is punished, during others the new guidelines be standard, will obscure and you can available to different interpretation. Phrases are normally taken for penalties and fees to life imprisonment and even the death punishment. In a few places, law enforcement firms aggressively follow and you will prosecute anybody thought to be lesbian, gay, bisexual or transgender. In other people, brand new statutes try barely implemented but nonetheless features major effects to possess Lgbt individuals, helping in order to justify discriminatory cures and you may blocking Lgbt man’s the means to access a position, health attributes, and you can police defense.

Among countries that expressly restrict phrase of transgender identities, at least a few, Brunei and you will Oman, possess federal regulations you to criminalize “posing because” or “imitating” men out of a unique sex. Saudi Arabia doesn’t have codified laws, however, cops consistently stop anyone based on the gender term. Malaysia including criminalizes “posing once the” a different sex, maybe not in its government unlawful code in the latest Sharia rules each and every of their states and its government territory. Nigeria criminalizes transgender and you can gender nonconforming members of their north states not as much as Sharia.

For the South Sudan, particularly regulations only apply to guys which “skirt due to the fact female” and also in Malawi, men which wear their head of hair enough time. Tonga prohibits people “male individual” from to provide while the a female whenever you are “soliciting having a depraved mission, for the a community lay which have purpose in order to deceive some other individual concerning his correct sex.”

Regarding the United Arab Emirates, legislation exclude guys “posing because the” feamales in buy to get in female-simply room. The brand new UAE has used which legislation so you’re able to prosecute gay and you can transgender some body in blended-gender places. Other countries with the exact same regulations to the “women-only” rooms have not done so, to our degree, and they are not found in these types of charts.

Peoples Self-esteem Faith has actually reported that 15 places take care of unequal age from agree, having a high bar in for exact same-sex people than just various other-sex couples, and for anal sex compared to genital sex. This may involve numerous places you to definitely otherwise features progressive regulations into sexual direction and you may gender name, instance Canada and you can Chile.

Within the eleven says of your own You, unenforceable regulations prohibiting consensual exact same-sex conduct stick to brand new courses despite an effective 2003 Ultimate Courtroom decision you to found including regulations unconstitutional.

That i’ve maybe not incorporated a specific country into the these types of charts doesn’t mean it is within the conformity which have internationally human rights rules. Russia and you may Lithuania, as an instance, don’t criminalize exact same-sex acts otherwise kinds of gender term, nonetheless they ban so-entitled “propaganda” meant for Gay and lesbian liberties, as a way to silence activists. A great many other countries has erected barriers to help you versatility from relationship and you may construction having Gay and lesbian organizations, since the reported of the Downright Step Globally.

Laws and regulations are constantly switching, therefore propose to change this money in order to mirror such as change. Inside the ent of one’s Make Isles chosen to elizabeth-sex sexual pastime anywhere between guys. Brand new Crimes Work 1969 criminalized “for the, the East Caribbean Finest Judge strike down discriminatory legal terms that criminalized exact same-sex relations during the St. Kitts and you can Nevis, that it governing showed up from the heels of a similar choice into the Summer from the Highest Judge out-of Justice to possess Antigua and you can Barbuda Singapore’s Perfect Minister Lee Hsien Loong’s launched one Singapore create , the new Kuwaiti internationalwomen.net katso täältГ¤ Constitutional Judge ruled post 198 of your penal password, which arbitrarily criminalizes “imitating the alternative sex,” unconstitutional, in search of they inconsistent that have Kuwait’s Constitution one enshrines private liberty. Kuwaiti solicitors doing the truth mentioned that Human Rights Watch’s 2012 declaration, “They Have a look You Down enjoyment,” hence recorded generally the law’s adverse effects to the lives off transgender feminine, was instrumental when you look at the carrying this out crucial official action. From inside the concluded penal code one to not any longer criminalized exact same sex relations. During the , the fresh new Botswana Higher Legal strike off legislation prohibiting same-sex perform, since performed the latest Supreme Judge within the India and Highest Court within the Trinidad and you can Tobago the entire year before. The newest Caribbean Legal off Fairness from inside the 2018 invalidated an excellent Guyana legislation prohibiting particular kinds of gender phrase. Angola inside provided another type of penal password you to not penalizes homosexual sex. Gabon criminalized exact same-sex conduct for the ent chosen to help you revoke regulations. Brunei passed an alternate sharia code in launching the brand new regulations facing sex between female and gender nonconformity next to appalling punishments, as well as demise by the stoning, to possess anal intercourse.

Click on the nation bubbles to have a picture of each and every country’s laws and regulations. To learn more and you can Person Legal rights Check out revealing, click the nation title regarding black pop music-right up container.

Sort of Anti-Gay and lesbian Guidelines

This chart explores one or two different kinds of anti-Gay and lesbian laws. This new red-colored dots imply places that outlaw same-sex relationships between consenting grownups. 1 The bluish dots indicate nations that criminalize kinds of gender term, such “imitating the alternative sex.” 2

  • laws that outlaw same-sex relationships
  • rules one criminalize kinds of gender term

Legislation Criminalizing Same-Sex Interactions, from the Kind of Offense

Guidelines prohibiting same-sex perform often is unclear, euphemistic, and you will selectively implemented. “Buggery” is specific to anal sex, while “sodomy” can also be consider anal or oral sex. Neither label is not particular so you can exact same-sex relations, but arrests out of heterosexual couples less than including laws and regulations are exceedingly uncommon. Really guidelines promulgated in former United kingdom colonies discipline “carnal training resistant to the purchase of characteristics” or “gross indecency,” categorized together with her right here as “unnatural/indecent acts.” “Resistant to the order of character” could have been translated by the process of law so you’re able to imply oral or anal sex which can be commercially appropriate to several sex people. “Gross ine-sex intimacy between guys and you will, in some jurisdictions, sex anywhere between female. Which map classifies offenses according to the adopting the kinds :

  • homosexual acts
  • sodomy
  • buggery
  • unnatural/indecent acts
  • debauchery
  • laws and regulations plus various offenses

Statutes Criminalizing Same-Sex Interactions, because of the Phrase

Unlawful sentences getting consensual exact same-sex conduct can get are normally taken for fines otherwise several months for the jail to life imprisonment and also, in lot of places, the fresh new dying punishment. 3 This chart reduces phrases by duration, as follows:

  • 0-ten years

Laws Criminalizing Exact same-Sex Connections anywhere between Female

Many places merely criminalize same-sex interactions anywhere between men. But not, no less than 38 regions criminalize exact same-sex perform no matter what sex or explicitly criminalize sexual conduct ranging from feminine. About ten countries possess, due to the fact 1986, explicitly enacted guidelines one criminalize sex anywhere between women in addition to dudes, sometimes perversely framing that it since the a motion on the equality.

ارسال پاسخ

متن ابزارک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

آخرین دیدگاه‌ها